Dyrektywa unijna badania kliniczne

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną istnieć zrealizowane przez każde produkty, jakie są oddane do spełnienia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, stosowanych w konkretnych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być różne z przepisami dyrektywny, ani nie może przenikać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wpisana w życie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest związane z zastosowaniem dowolnego wyniku w rejonach, w jakich może stać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie współpracy z umowami atex oraz za dostosowanie danego produktu do aktualnych reguł. Atest atex jest chciany w sukcesie produktów, które otrzymują się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem stanowi to dziedzinę, gdzie wydziela się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do rodziny takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią to żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu powstaje w sukcesu, jak duża część energii wychodząca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dochodzi do wybuchu, który stanowi wielkie zagrożenie dla działania i zdrowia ludzkiego.